Image Onder de titel 'Niet bang maar voorbereid – Denk vooruit' is een brochure verschenen over hoe mensen met een (auditieve) handicap zich kunnen voorbereiden op rampen en crisis. Uit ervaring met rampen als Katrina (New Orleans) blijkt dat mensen met een (auditieve) handicap en andere minder zelfredzamen bij rampen de grootste risico's lopen als ze niet zijn voorbereid. Daarom is het goed te weten wat de overheid doet én wat u 

zelf kunt doen. Beide aspecten worden belicht in de brochure, een co-productie van de Taakgroep Handicap en Locale Samenleving en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de brochure komen, aan de hand van informatie en interviews, onder meer de volgende zaken ter sprake:
- het is noodzakelijk om een overlevingsplan te maken voor het geval u thuis moet blijven, of tijdelijk elders onderdak moet zoeken, of geëvacueerd moet worden;
- er is een netwerk van hulpverleners die u kunnen helpen in een hachelijke situatie;
- het is belangrijk om een noodvoorraad aan te leggen.
U kunt de brochure inzien op www.preventiedrukwerk.nl onder 'Denk vooruit'.

De Taakgroep Handicap en Locale Samenleving zal op diverse manieren werken aan verdere bewustwording bij de doelgroep. Zo kan zij bijvoorbeeld presentaties geven aan medewerkers en/of cliënten van organisaties.

Kijk voor verder informatie over slechthorendheid en voorbereiding op rampen op:
www.nvvs.nl/signaal (voorzieningen voor slechthorenden in openbare gebouwen);
- de website van uw gemeente (informatie over wat er in uw gemeente geregeld is);
www.nietbangmaarvoorbereid.nl (praktische tips en adviezen voor uw persoonlijke situatie:)
www.crisis.nl (landelijke website met algemene informatie over rampen - en crisisbeheersing).

Bron: NVVS