Image De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) heeft grote waardering voor de plannen van de PvdA-fractie om te komen tot een ‘geharmoniseerde werk- en inkomensvoorziening voor niet-werknemers’. Maar de CG-Raad ziet absoluut geen heil in de overheveling van uitvoering van de Wajong naar gemeenten. Met de voorstellen erkent de PvdA dat arbeidsgehandicapten andere maatregelen nodig hebben dan niet-arbeidsgehandicapten. Dit geeft hen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Het voorstel om alle mensen met een arbeidshandicap een afdwingbaar recht op participatie te geven, is een grote stap voorwaarts. Ook de voorgestelde betere inkomensbescherming voor mensen met een beperking is positief en nodig.

Een van de voorstellen is om de vermogenstoets voor mensen met een handicap in de Wet werk en bijstand (Wwb) in de toekomst af te schaffen. Daarnaast wordt de leeftijd verhoogd waarvoor een partnertoets geldt, krijgen zelfstandigen met een handicap een inkomensrecht en wordt het niveau van de uitkering voor mensen met een arbeidshandicap gebracht op 75% van het Wettelijk Minimum Loon.
Wajong niet naar gemeenten
Over de voorgestelde uitvoering van de geharmoniseerde regeling heeft de CG-Raad grote twijfels. De CG-Raad is pertinent tegen het voorstel om de uitvoering van de Wajong over te hevelen naar de gemeenten. Omdat de gemeenten ook een financieel belang hebben bij de reïntegratie, zijn zij niet onafhankelijk. Daarom moet een onafhankelijke partij betrokken blijven bij het vaststellen van het rechten op afzonderlijke reïntegratie-instrumenten. Het UWV stelt deze rechten nu vast voor de Wajong. De CG-Raad vindt dat die onafhankelijkheid gewaarborgd moet blijven. Ook moeten mensen zelf meer invloed krijgen op het aanwenden van hun reïntegratiebudget.

Klik hier voor de plannen van PvdA

Bron: CG-Raad / DovenTV