Image 8 april 2008 Peutergroepen voor peuters van 2 tot 4 jaar met spraak- en taalproblemen van start. Peuters die moeite hebben bij het leren praten, kunnen terecht op twee nieuwe plekken in Amsterdam. Ook hun ouders zijn hier van harte welkom.
Donderdag 24 april start om 09.00 uur de peutercommunicatiegroep van de NSDSK in de Lutmastraat 167 in de Amsterdamse Pijp. De peuters kunnen er donderdag- en vrijdagochtend terecht. In mei opent de NSDSK in Amsterdam Zuidoost aan het Lexmondplein 28 haar deuren voor de peuters op woensdagochtend en vrijdagmiddag.
De peutecommunicatiegroepen zijn voor goedhorende kinderen van 2 tot 4 jaar oud met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM).

 

Waarom deze vroegbehandeling?
Ouders maken zich soms zorgen over de communicatie met hun kind, omdat het hen niet goed lijkt te begrijpen. Of omdat het kind snel vergeet hoe iets heet of niet kan vertellen wat het bedoelt. Het kind heeft dan moeilijkheden met spraak en taal. Die moeilijkheden kunnen ernstig zijn. Als een peuter werkelijk ernstige spraak- taalmoeilijkheden heeft, dan kan hij op de peutercommunicatiegroep leren hoe hij kan communiceren met zijn ouders, grootouders en anderen in zijn omgeving.

 

Ook begeleiding voor de ouders
Als een peuter ESM heeft, kunnen ouders problemen hebben in de omgang met en de opvoeding van hun kind. Ouders kunnen dan met hun vragen terecht bij het begeleidend team van de peutercommunicatiegroep. Zij leren hoe zij met hun kind kunnen omgaan, wat hun kind wel of niet aankan. Om de twee weken is er een ouderprogramma met verschillende onderwerpen, zoals spelmogelijkheden, opvoedingsvragen, taalontwikkeling en taalstimulatie. Ouders kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. Tijdens het ouderprogramma wordt een half uur les gegeven in Nederlands met Gebaren (NmG). Deze lessen sluiten zoveel mogelijk aan op de thema’s die in de peutercommunicatiegroep spelen. Bedoeling hiervan is de communicatie in het gezin zo goed mogelijk te laten verlopen en te verbeteren.

 

Hoe groot is de groep?
Elke groep bestaat uit maximaal 10 peuters. Op de groep werken een pedagogisch en een communicatief medewerkster en een logopedist. In een uitdagend positief klimaat stimuleert het begeleidend team de spraak- en taalontwikkeling spelenderwijs. Om de juiste begeleiding en stimulans te kunnen geven aan de peuter is er regelmatig overleg met de orthopedagoog van het team. Mocht het nodig zijn, dan kan een psycholoog, een taalkundige of een kinderfysiotherapeut geraadpleegd worden. En altijd staat het plezier in communicatie centraal!

 


Het gebruik van gebaren
Ondersteunende gebaren zijn voor peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden een goed hulpmiddel om de gesproken taal verder te ontwikkelen. Daarom wordt op de peutercommunnicatiegroep het gesproken Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).

 

Financiering
De peutercommunicatiegroepen worden gefinancierd vanuit de AWBZ. Hiervoor is een indicatie nodig. De NSDSK helpt bij de aanvraag voor de indicatie. Een audiologisch centrum, spraak- en taalteam of logopedist kan naar de groep verwijzen.

 

Activiteiten Nederlandse Stichting voor het Dove- en Slechthorende kind: NSDSK

De NSDSK is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert voor jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun gezinnen. De NSDSK staat voor de gehele keten van zorg en innovatie; van signalering tot onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie.

Bron: allegoededoelen.nl