Nicolaj Yaroshena heeft de Sam Pattipeiluhu-prijs gewonnen !

Nicolaj Yaroshena heeft de Sam Pattipeiluhu-prijs gewonnen !
(русский/украинский перевод см. внизу этой статьи)
Nicolaj Yaroshenya (doof) is zelf ruim 20 jaar geleden gevlucht van Wit-Rusland naar Nederland. Nicolaj weet als geen ander tegen welke grote problemen je aanloopt als dove vluchteling in de Nederlandse samenleving zoals: Nederlandse (gebaren) taal niet kennen, de regels van Nederland zijn onbekend, allerlei instanties waar hij aan de deur klopten konden hem niet begrijpen door de taalbarrière.

Het gevolg; geen hulp krijgen, geen werk kunnen krijgen, Nederlandse brieven niet kunnen begrijpen, eenzaamheid/geen sociale contacten en blijven hangen in de misverstanden die de grote verschillen tussen de cultuur van Wit-Rusland en Nederland met zich mee brengt. Ondanks al die barrières heeft Nicolaj uiteindelijk toch een zelfstandig en volwaardig bestaan kunnen opbouwen in Nederland met zijn gezin.
Hij kreeg steeds meer Nederlandse doven vrienden en werd een welkom gezicht in vele ‘typisch’ Nederlandse gebaren bijeenkomsten. Hij leerde de NGT zodanig dat hij tolken kon gaan inzetten en had zijn plekje gevonden in Nederland.
Toen begin maart 2022 de 1e dove Oekraïense vluchtelingen aankwamen in Nederland bij stichting Swedoro was Nicolaj toevallig ook bij Swedoro aanwezig. Nicolaj beheerst de Russische gebarentaal welke totaal verschillend is met de Nederlandse Gebarentaal. De Nederlandse tolken, de internationale tolken die hier in Nederland waren, waren niet inzetbaar toch was er heel veel informatie die wel aankwam, door Nicolaj. Nicolaj gaf informatie, kon zich uitdrukken en voor het eerst kwam er rust op de gezichten van de vluchtelingen: ok hier konden ze navraag doen over wat er allemaal gedaan en geregeld moest worden.
Nicolaj is vanaf het allereerste begin in maart 2022 betrokken geweest bij alle dove Oekraïners in Nederland. Hij heeft zelfstandig in zijn telefoon het hele telefoonboek van alle Oekraïners in Duitsland, België en vooral Nederland. Nicolaj heeft nog dezelfde dag een gebarenfilmpje gemaakt in Russische gebarentaal (kom naar Rotterdam en wij vangen jullie op) welke via zijn internationale connecties heel snel bij diverse Oekrainse vluchtelingen terecht kwamen. Toen en nu nog, het is overgenomen door de site voor de vluchtelingen, het werkte want binnen enkele weken tijd kwamen er ruim 150 Oekrianse dove vluchtelingen aan in Rotterdam bij Rode Kruis. Nicolaj was (samen met Lily Dudnyk-Gommers) elke dag en avond aanwezig bij de Rode Kruis om al die dove vluchtelingen op te vangen en te begeleiden naar hun opvanglocaties. Ze waren toen zeker 80-100 uur per week (bijna elke dag en avond) in de weer op al die dove vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. Toen en nu nog reist Nicolaj door heel Nederland om de dove Oekraïense vluchtelingen te helpen. Waar het eerst was om te tolken en te ondersteunen bij het aanmeldproces in de diverse veiligheidsregio's en Rode Kruis-locaties organiseert Nicolaj nu vooral sport toernooien en lotgenoten-bijeenkomsten. Deze, alle prima georganiseerd, zijn belangrijk om de kameraadschap te laten groeien, de eenzaamheid tegen te gaan en het geeft de Oekrainers, die nu over heel NL zijn verspreid een ‘samen thuis’ gevoel geeft. Op Nicolaj kan iedereen altijd een beroep doen. Is er een transport nodig? Bel Nicolaj. Is er een overleg nodig omdat de vluchtelingen ergens vast lopen, vraag aan Nicolaj om te ondersteunen en we trekken het weer vlot. Nicolaj helpt allen, staat altijd in verbinding met iedereen en houdt een oogje op de eenzame vluchtelingen. Hij trekt hen bij de Nederlandse Taallessen of de sport bijeenkomsten zodat ze even kunnen vergeten dat de oorlog nog steeds door duurt. Nicolaj heeft er voor gezorgd dat de vluchtelingen hun weg weten te vinden bij GGMD (voor hulp/problemen), bij Jobstap (voor werk) en bij Swedoro voor activiteiten, Nederlandse Taallessen en bijeenkomsten.
Met zijn begrip van de Nederlandse cultuur en de Oekraïense/ Russische cultuur kan hij als geen ander ons uitleggen waarom de Oekraïners doen wat ze doen echter datzelfde geldt omgekeerd want wij Nederlanders zijn weer niet te volgen voor de Oekraïners. Nicolaj kan hen helpen onze manier van denken en doen te begrijpen en onze Nederlandse regels te volgen.
Zonder Nicolaj (als de grote kartrekker) waren al onze persoonlijk betrokken vrijwilligers (nu ruim 30 !) nooit bij Swedoro gevoegd, waren de activiteiten nooit tot stand gekomen en de gefundeerde aanpak die werkt voor de dove Oekraïense vluchtelingen. Hij is er, en dat is zijn grootste gift voor iedereen die betrokken is bij deze groep. En het allerbelangrijkste is dat Nicolaj dit doet als vrijwilliger en krijgt er geen cent voor betaald maar krijgt wel heel veel waardering van alle dove Oekrainse vluchtelingen, wij de vrijwilligers eigenlijk vanuit heel doven-gemeenschap en van verschillende gemeentes en instanties uit heel Nederland.
Dankzij de zeer grote inzet van Nicolaj is Swedoro echt op de kaart gezet want bijna iedereen in Nederland heeft de link gelegd: als je over dove Oekraïense vluchtelingen hebt dan moet je bij Swedoro zijn in Rotterdam. Hierdoor is niet alleen de naamsbekendheid van Swedoro aanzienlijk vergroot maar ook de goede reputatie over de inzet die er geleverd wordt.
Nicolaj heeft dezelfde gedachtegoed als Sam Pattipeiluhu: “strijden voor een betekenisvol leven en een gelijkwaardige plaats voor doven in de Nederlandse samenleving”. Om deze redenen heeft Nicolaj de Sam Pattipeiluhu-prijs verdient.
Foto (van links naar rechts): Corine Brandwijk (jurylid Sam Pattipeiluhu-prijs), Nicolaj Yaroshenya, Elena (vrouw van Nicolaj), Gera Vonk-Huisjes (voorzitter Swedoro)
================================================================================================
Russische/Oekrainse vertaling:
Nicolaj Ярошена получил премию Sam Pattpeiluhu!

Сам Nicolaj Ярошеня (глухой) бежал из Беларуси в Нидерланды более 20 лет назад. Nicolaj лучше, чем кто-либо другой, знает, с какими серьезными проблемами вы сталкиваетесь как глухой беженец в голландском обществе, например: незнание голландского (жестового) языка, правила Нидерландов неизвестны, все виды учреждений, куда он стучал в дверь, не могли понять его из-за языкового барьера. Результат; отсутствие помощи, невозможность устроиться на работу, неспособность понимать голландские буквы, одиночество/отсутствие социальных контактов и застревание в непонимании, которое влекут за собой основные различия между культурами Беларуси и Нидерландов. Несмотря на все эти препятствия, Nicolaj в конечном итоге смог построить независимую и полноценную жизнь в Нидерландах со своей семьей.
У него появилось все больше и больше глухих голландских друзей, и он стал желанным лицом на многих «типичных» голландских собраниях автографов. Он выучил NGT таким образом, что мог пользоваться услугами переводчиков, и нашел свое место в Нидерландах.
Когда в начале марта 2022 года первые глухие украинские беженцы прибыли в Нидерланды в Фонд Swedoro, Nicolaj по совпадению также присутствовал в Swedoro. Nicolaj владеет русским языком жестов, который совершенно отличается от голландского языка жестов. Голландских переводчиков, международных переводчиков, которые были здесь, в Нидерландах, не было, но Nicolaj предоставил много информации. Nicolaj предоставил информацию, смог выразить себя, и впервые на лицах беженцев было спокойствие: здесь они могли поинтересоваться, что нужно сделать и устроить.
Nicolaj с самого начала, в марте 2022 года, работал со всеми глухими украинцами в Нидерландах. У него в телефоне вся телефонная книга всех украинцев Германии, Бельгии и особенно Нидерландов. В тот же день Nicolaj снял жестовый фильм на русском языке жестов (приезжайте в Роттердам, и мы будем рады вам), который благодаря его международным связям быстро достиг различных украинских беженцев. Тогда и сейчас его взял на себя сайт для беженцев, он работал, потому что за несколько недель в Роттердам в Красный Крест прибыло более 150 украинских глухих беженцев. Nicolaj (вместе с Lily Dudnyk-Gommers) каждый день и вечер присутствовал в Красном Кресте, чтобы принять всех этих глухих беженцев и направить их к местам приема. В то время они проводили не менее 80-100 часов в неделю (почти каждый день и вечер), принимая и направляя всех этих глухих беженцев. Тогда и сейчас Nicolaj путешествует по Нидерландам, чтобы помочь глухим украинским беженцам. Если раньше он занимался переводом и поддержкой процесса регистрации в различных регионах безопасности и отделениях Красного Креста, то теперь Nicolaj в основном организует спортивные турниры и встречи с другими пострадавшими. Все эти мероприятия, хорошо организованные, важны для укрепления духа товарищества, борьбы с одиночеством и создания у украинцев, которые сейчас разбросаны по всей территории Нидерландов, ощущения «дома вместе». Каждый всегда может положиться на Nicolaj. Требуется ли транспорт? Позвоните Николаю. Если консультация необходима из-за того, что беженцы где-то застряли, попросите Nicolaj о поддержке, и мы снова сдвинем дело с мертвой точки. Nicolaj помогает всем, всегда со всеми на связи и присматривает за одинокими беженцами. Он привлекает их на уроки голландского языка или спортивные встречи, чтобы они могли на мгновение забыть, что война все еще продолжается. Nicolaj позаботился о том, чтобы беженцы попадали в GGMD (за помощью/проблемами), в Jobstap (по работе) и в Swedoro для проведения мероприятий, уроков голландского языка и встреч.
Благодаря своему пониманию голландской и украинско-российской культуры, он может объяснить нам лучше, чем кто-либо другой, почему украинцы делают то, что они делают, но то же самое справедливо и наоборот, потому что украинцам снова трудно следовать за нами, голландцами. Nicolaj может помочь им понять наш образ мышления и действий и следовать нашим голландским правилам.
Без Nicolaj (как главной движущей силы) все наши лично вовлеченные волонтёры (сейчас их уже более 30!) никогда бы не присоединились к Swedoro, никогда бы не состоялись мероприятия и обоснованный подход, который работает для глухих украинских беженцев. Он здесь, и это Его величайший дар всем участникам этой группы. И самое главное, что Nicolaj делает это как волонтер и не получает за это ни цента, но получает огромную благодарность от всех глухих украинских беженцев, мы, волонтеры, фактически от всего глухого сообщества и из разных муниципалитетов. и агентства со всей территории Нидерландов.
Благодаря огромным усилиям Nicolaj Swedoro действительно появился на карте мира, потому что почти все в Нидерландах поняли эту связь: если говорить о глухих украинских беженцах, то вам следует поехать в Swedoro в Роттердаме. Это не только значительно повысило узнаваемость бренда Swedoro, но и заработало хорошую репутацию благодаря приложенным усилиям.
У Nicolaj те же идеи, что и у Sam Pattpeiluhu: «борьба за осмысленную жизнь и равное место глухих в голландском обществе». По этим причинам Nicolaj получил премию Sam Pattpeiluhu.
На фото (слева направо): Corine Brandwijk (член жюри премии Sam Pattpeiluhu), Nicolaj Yaroshenya, Elena (жена Nicolaj), Gera Vonk-Huisjes (председатель Swedoro)

Agenda Activiteiten

vr 21 juni 2024 - 20:00 - 23:00
Europees voetbal Nederland - Frankrijk
za 22 juni 2024 - 19:00 - 00:00
RDSVC - BINGO
di 25 juni 2024 - 17:00 - 20:00
Europees voetbal Nederland - Oostenrijk
do 27 juni 2024 - 19:00 - 22:00
SWeDoRo (ontspanning) elke donderdagavond open
za 29 juni 2024 - 12:00 - 21:00
DCR - Doven Computerclub Rijnmond
zo 30 juni 2024 - 10:00 - 20:00
Fietstocht Leuke Bewegings Activiteit (LBA)
do 04 juli 2024 - 19:00 - 22:00
SWeDoRo (ontspanning) elke donderdagavond open
do 04 juli 2024 - 19:00 - 22:00
Gebaar Mee Avond (GMA)
do 11 juli 2024 - 19:00 - 22:00
SWeDoRo (ontspanning) elke donderdagavond open
do 18 juli 2024 - 19:00 - 22:00
SWeDoRo (ontspanning) elke donderdagavond open

LOGO LSF 2023

logo MCS banner klein