Image ROB MIDAVAINE UTRECHT _ De Hogeschool Utrecht heeft onrechtmatig een beroep gedaan op overheidsgeld bij het bekostigen van de opleiding voor zogenoemde schrijftolken en voor de scholing van eigen personeel. Dat conluderen de accountants van Ernst Young in een onderzoek dat ze deden in opdracht van het college van bestuur van de Hogeschool. Schrijftolken zijn ondertitelaars van televisieprogramma’s voor doven 

en slechthorenden. Ze maken ook brailleteksten voor doofblinden. De opleiding hiervoor was slechts een onderdeel van bacheloropleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) en zou daarom niet in aanmerking komen voor aparte financiering door het rijk.

De Hogeschool gaf Ernst Young de opdracht de rechtmatigheid van de bekostiging aan de faculteit educatie te onderzoeken, nadat de commissie Schutte in 2004 tot de conclusie was gekomen dat in het onderwijs op grote schaal de hand wordt gelicht met de wet- en regelgeving omtrent de zogenoemde bekostiging.

Een deel van het overheidsgeld waar de Hogeschool ten onrechte een beroep op heeft gedaan, is nog niet overgemaakt. Daar zal de Hogeschool geen aanspraak meer op maken. Of het geld dat de Hogeschool al wel op de rekening kreeg gestort, zal worden terugbetaald, wordt overlegd met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Het onderzoek naar de bekostiging bij de faculteit educatie is inzet van een intern conflict aan de Hogeschool Utrecht. Nog voordat de uitkomsten van dit onderzoek bekend waren, ging het CvB ervan uit dat deze tot disciplinaire maatregelen zouden leiden tegen faculteitsdirecteur Jan Brandsma. Hem werd geadviseerd terug te treden en een adviseurschap te aanvaarden, zo blijkt uit een vertrouwelijk gespreksverslag. Het CvB ontkent dit bij monde van woordvoerder Floris Ran.

De conclusies van het rapport van Ernst Young hebben volgens hem ook geen gevolgen voor de positie van Brandsma.

De faculteit educatie liet zelf ook een onderzoek doen naar de wijze van bekostiging. Dit onderzoek van Van Capelleveen Rovict komt weliswaar tot dezelfde aanbevelingen over interne procedures als dat van Ernst Young, maar de conclusies zijn totaal tegenovergesteld. Volgens Van Capelleveen Rovict is er geen sprake van onrechtmatig verkregen overheidsgeld.

De medenzeggenschapsraad van de faculteit educatie (FMR) krijgt het vertrouwelijke onderzoeksrapport van Ernst Young vandaag aangeboden. De FMR heeft geëist dat het rapport openbaar wordt.

 

Bron:  Algemeen Dagblad